Nowe terminy wkrótce!

Regulamin

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w szkoleniu otwartym (dalej: “Szkolenie”) realizowanym przez organizatora: Wojciecha Mendykę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WOJCIECH MENDYKA 1337 CONSULTING z siedzibą w Warszawie (gm. Bemowo), ul. Kluczborska nr 5, lok. 28, 01-461, NIP: 8951860114, REGON: 366091588 (dalej: “Organizator”).
 2. Dane kontaktowe Organizatora to: Kluczborska 5/28 01-461 Warszawa, 530 133 699, wojtek@meaningmakers.eu.
 3. Organizator realizuje Szkolenie w zakresie, cenie, terminie i miejscu szczegółowo opisanych w ofercie szkolenia dostępnej pod adresem www.meaningmakers.eu/indywidualnie/  (dalej: „Oferta szkolenia”).
 4. Szkolenie dostępne jest dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: “Konsument”), przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej oraz jednostek sektora publicznego.

§ 2

Warunek uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest:
  1. zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji, który dostępny jest na stronie Organizatora www.meaningmakers.eu/indywidualnie/ lub dokonanie zgłoszenia poprzez kontakt mailowy pod adresem wojtek@meaningmakers.eu (dalej: „Formularz rejestracji”);
  2. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;
  3. dokonanie zapłaty ceny w wysokości wskazanej przez Organizatora;
  4. wyrażenie zgody na wideorejestrację przebiegu Szkolenia oraz odtwarzanie nagrania w celu realizacji umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Przesłanie uzupełnionego Formularza rejestracji do Organizatora oraz akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług (dalej: “Umowa”).
 3. Uczestnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych biorąca udział w Szkoleniu (dalej: “Uczestnik”).
 4. Podmiotem zgłaszającym Uczestnika jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu art. 33[1] Kodeksu cywilnego, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Organizatorem Umowę (dalej: “Podmiot zgłaszający Uczestnika”).
 5. Zawarcie Umowy powoduje powstanie po stronie Podmiotu zgłaszającego Uczestnika obowiązku  zapłaty ceny za każdego ze zgłoszonych Uczestników.
 6. Za pośrednictwem jednego Formularza rejestracji Podmiot zgłaszający Uczestnika może zgłosić udział nie więcej niż 3 (trzech) Uczestników w przypadku większej liczby Uczestników niż 3, Podmiot może dokonać zgłoszenia poprzez kontakt przez adres wojtek@meaningmakers.eu.
 7. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą Formularz rejestracji, Podmiot zgłaszający Uczestnika oświadcza, że za jego zgodą udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia Szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
 8. Formularz rejestracji należy przesłać do Organizatora nie później niż do 48 godzin przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu.
 9. Maksymalna ilość Uczestników Szkolenia wynosi 30 (trzydzieści) osób, a minimalna 10 (dziesięć) osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia minimalnej lub maksymalnej ilości Uczestników, o czym poinformuje każdorazowo w  Ofercie szkolenia.
 10. Niewzięcie przez Uczestnika udziału w Szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją lub odstąpieniem od Umowy i nie stanowi podstawy do zwrotu Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika zapłaconej ceny.
 11. O przyjęciu na Szkolenie decyduje kolejność przesłania Formularzy rejestracji, pod warunkiem zapłaty ceny.
 12. Uczestnicy otrzymają w formie wiadomości e-mail informację o udziale w Szkoleniu oraz Regulamin.
 13. Po przesłaniu Formularza rejestracji, Organizator potwierdzi zawarcie Umowy poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Podmiotu zgłaszającego Uczestników.
 14. Organizator powiadomi Uczestnika w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w Formularzu rejestracji w terminie do 30 dni kalendarzowych przed Szkoleniem o szczegółach Szkolenia.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia w sytuacji, gdy liczba Uczestników przekroczy maksymalną liczbę określoną dla danego Szkolenia. Organizator prześle Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika oświadczenie o odstąpieniu w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w Formularzu rejestracji, a cena zostanie zwrócona w całości w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika (w przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji).

§ 3

Prawa i Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w terminie do 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia w sytuacji braku minimalnej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn wskazanych w ust. 1, uiszczona cena zostanie w całości zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia odwołania Szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny termin Szkolenia z Podmiotem zgłaszającym Uczestnika. W przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia wyłącznie w obrębie miejscowości, w której odbywa się Szkolenie, nie później niż do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Szkolenia.
 4. Informacja o zmianie miejsca Szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika i Podmiotu Zgłaszającego podany w Formularzu rejestracji lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie.

§ 4

Odstąpienie od Umowy

 1. Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem ma ustawowe prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, Konsument:
  1. wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora Umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe jeżeli Organizator wykonał w pełni Umowę.
  2. może zrezygnować ze Szkolenia w trakcie jego trwania, Organizator zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę pomniejszoną o wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział, z zastrzeżeniem §6.
 1. Podmiot zgłaszający Uczestnika może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem Szkolenia.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres: Kluczborska 5/28 01-461 Warszawa lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: wojtek@meaningmakers.eu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem może złożyć w dowolny sposób, umożliwiający Organizatorowi zapoznanie się z jego treścią. W szczególności oświadczenie to może być złożone na piśmie i wysłane na adres: Kluczborska 5/28 01-461 Warszawa lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: wojtek@meaningmakers.eu.
 3. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu, Organizator zwróci Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika będącemu Konsumentem uiszczoną cenę w całości lub, w przypadku częściowego odstąpienia od Umowy, w części której odstąpienie dotyczy, z zastrzeżeniem ustępu 2 lit. b, na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika (w przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji).

§ 5

Gwarancja jakości

 1. Organizator udziela Podmiotom zgłaszającym Uczestnika gwarancji na jakość Szkolenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Podmiot zgłaszający Uczestnika lub Uczestnik przez niego upoważniony ma prawo w przypadku niezadowalającej jakości Szkolenia, w pierwszym dniu trwania Szkolenia i nie później niż w trakcie pierwszej przerwy, do rezygnacji z udziału w Szkoleniu.
 3. W celu złożenia skutecznej rezygnacji należy wypełnić i przekazać Organizatorowi lub osobie przez niego upoważnionej obecnej na Szkoleniu formularz rezygnacji, który dostępny będzie u wyżej wskazanych osób.
 4. W terminie 7 dni od dnia złożenia rezygnacji uiszczona cena zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika (w przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji).

§ 6

Reklamacje

 1. Podmiot zgłaszający Uczestnika ma prawo złożenia reklamacji w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności w przypadku:
  1. przeprowadzenia Szkolenia w sposób niezgodny z Umową;
  2. niedotrzymania określonego w Umowie terminu jej realizacji z winy Organizatora.
 1. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia Szkolenia lub od dnia, w którym Szkolenie to miało się odbyć. Termin ten nie obowiązuje Podmiotu zgłaszającego Uczestnika będącego Konsumentem.
 2. Reklamacja musi zawierać:
  1. imię i nazwisko Uczestnika oraz Podmiotu zgłaszającego Uczestnika;
  2. adres do korespondencji;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. uzasadnienie reklamacji;
  5. żądanie dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 3. Reklamację należy wnieść do Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres: Kluczborska 5/28 01-461 Warszawa bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: wojtek@meaningmakers.eu.
 4. W razie uznania reklamacji, Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika przysługuje według jego żądania:
  1. częściowy lub całkowity zwrot ceny;
  2. ponowne uczestnictwo w Szkoleniu o tym samym zakresie w wybranym dostępnym terminie;
  3. odstąpienie od Umowy.
 5. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Organizator powiadomi  o sposobie dalszego postępowania, a informacja zostanie udzielona na adres do korespondencji wskazany w reklamacji.
 6. W razie nieustosunkowania się Organizatora do reklamacji złożonej przez Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 7. Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem może skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 7

Cena i Płatności

 1. Cena Szkolenia obejmuje:
  1. uczestnictwo w Szkoleniu;
  2. materiały szkoleniowe;
  3. lunch każdego dnia Szkolenia;
  4. certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu (Uczestnik otrzyma certyfikat wyłącznie w sytuacji, gdy będzie obecny w pełnym wymiarze czasu trwania Szkolenia).
 1. Cena Szkolenia nie obejmuje zakwaterowania Uczestników w trakcie Szkolenia.
 2. Informacja o cenie podawana na stronie Organizatora ma charakter wiążący od momentu przesłania do Organizatora przez Podmiot zgłaszający Uczestnika Formularza rejestracji.
 3. Cena podawana jest w walucie polskiej w wysokości netto i brutto.
 4. Podmiot zgłaszający Uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktury przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur oraz przesłanie wystawionej faktury drogą elektroniczną na adres e-mail Podmiotu zgłaszającego Uczestnika wskazany w Formularzu rejestracji.
 5. Podmiot zgłaszający Uczestnika uiszcza Cenę w drodze płatności elektronicznej lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: “PayU”).
 6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU. 
 7. W celu zapłaty ceny Podmiot zgłaszający Uczestnika zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayU. Po przejściu do formularza zapłaty należy wybrać bank, z którego ma zostać dokonana zapłata lub wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard).
 8. Płatność może nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Podmiot zgłaszający Uczestnika regulaminu wybranej formy płatności dostępnego w formularzu zapłaty PayU.
 9. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem karty płatniczej (Visa, Mastercard) każda transakcja jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU, autoryzacja może trwać pewien okres. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Umowa jest przekazywane do realizacji.
 10. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po przesłaniu Formularza rejestracji.

§ 8

Dane osobowe

 1. Organizator może utrwalić przebieg Szkolenia w formie zdjęć i filmów na potrzeby realizacji Umowy.
 2. Udział Uczestnika w Szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie oraz rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i przez okres 2 (dwóch) lat od dnia zakończenia Szkolenia.
 3. Organizator zastrzega, iż wizerunek Uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego wykorzystania nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 4. Administratorem Danych Osobowych (dalej: „ADO”) udostępnianych przez Uczestników i Podmiot zgłaszający Uczestnika jest Wojciech Mendyka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOJCIECH MENDYKA 1337 CONSULTING z siedzibą w Warszawie (gm. Bemowo), ul. Kluczborska nr 5, lok. 28, 01-461, NIP: 8951860114, REGON: 366091588.
 5. W sprawie danych osobowych należy kontaktować się z Wojciechem Mendyką: wojtek@meaningmakers.eu  tel.: +48 530 133 699
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”), tj. zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu;
  2. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania Umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, opracowania relacji ze Szkolenia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 7. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. ADO nie będzie wykorzystywał zebranych danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 8. ADO przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie i w imieniu Organizatora oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. podmioty, które weryfikują prowadzenie rozliczeń finansowych, podwykonawcy).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia oraz uczestnictwa w Szkoleniu.
 11. Uczestnikowi, którego dane osobowe dotyczą przysługują prawa do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, wydania kopii, usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Uczestnikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podejmowanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,  w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

§ 9

Własność intelektualna

 1. Materiały szkoleniowe wręczane, udostępniane oraz prezentowane Uczestnikom w związku ze Szkoleniem chronione są prawem autorskim. Ich powielanie, rozpowszechnianie i udostępnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest niedozwolone.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

§ 10

Zmiana regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.meaningmakers.eu/regulamin lub w innym terminie wskazanym przez Organizatora.
 3. Do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 2. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez niego w miejscu prowadzenia Szkolenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.meaningmakers.eu/regulamin.

 

Regulamin do pobrania.

c

Regulamin 

świadczenia usług polegających na przeprowadzeniu warsztatów Meaning Makers Sales Negotiations, Hybrid Communication, Influential Leadership za pośrednictwem  programu do wideokonferencji

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa przedmiot, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Wojciecha Mendykę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WOJCIECH MENDYKA 1337 CONSULTING z siedzibą w Warszawie (gm. Bemowo) ul. Kluczborska nr 5, lok. 28, 01-461, NIP: 8951860114, REGON: 366091588 (dalej: “Organizator”) polegających na przeprowadzeniu warsztatów online „Meaning Makers Sales Negotiations, Hybrid Communication, Influential Leadership  (dalej: “Warsztatów MM”) za pośrednictwem wskazanego programu do wideokonferencji (dalej: „Program do wideokonferencji”).
 2. Dane kontaktowe Organizatora to: Kluczborska 5/28 01-461 Warszawa, 530 133 699, wojtek@meaningmakers.eu.
 3. Organizator realizuje Warsztaty MM w zakresie, cenie, terminie oraz formie szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https:// meaningmakers.eu/indywidualnie/ (dalej: „Oferta”).
 4. Warsztaty MM dostępne są dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: “Konsument”), przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej oraz jednostek sektora publicznego.

§ 2

Warunek uczestnictwa w Warsztatach on-line

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach MM jest:
  1. zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji, który dostępny jest na stronie Organizatora https:// meaningmakers.eu/indywidualnie/ (dalej: „Formularz rejestracji”);
  2. zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja;
  3. dokonanie zapłaty ceny w wysokości wskazanej przez Organizatora;
  4. wyrażenie zgody na rejestrację dźwięku oraz obrazu podczas przebiegu Warsztatów MM oraz odtwarzanie nagrania w celu realizacji Umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu;
  5. korzystanie z urządzenia elektronicznego posiadającego dostępu do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową umożliwiającą korzystanie z Programu do wideokonferencji;
  6. zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu Programu do wideokonferencji.
 2. Przesłanie uzupełnionego Formularza rejestracji do Organizatora oraz akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług (dalej: “Umowa”).
 3. Uczestnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych biorąca udział w Warsztatach (dalej: “Uczestnik”).
 4. Podmiotem zgłaszającym Uczestnika jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu art. 33[1] Kodeksu cywilnego, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Organizatorem Umowę (dalej: “Podmiot zgłaszający Uczestnika”).
 5. Zawarcie Umowy powoduje powstanie po stronie Podmiotu zgłaszającego Uczestnika obowiązku  zapłaty ceny za każdego ze zgłoszonych Uczestników.
 6. Za pośrednictwem jednego Formularza rejestracji Podmiot zgłaszający Uczestnika może zgłosić udział nie więcej niż 3 (trzech) Uczestników.
 7. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą Formularz rejestracji, Podmiot zgłaszający Uczestnika oświadcza, że za jego zgodą udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia Warsztatów MM w zakresie niezbędnym do ich organizacji.
 8. Formularz rejestracji należy przesłać do Organizatora nie później niż do 48 godzin przed dniem rozpoczęcia Warsztatów MM, z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu.
 9. Maksymalna ilość Uczestników Warsztatów wynosi 30 (trzydzieści) osób, a minimalna 15 (piętnaście) osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia minimalnej lub maksymalnej ilości Uczestników, o czym poinformuje każdorazowo w  Ofercie.
 10. Niewzięcie przez Uczestnika udziału w Warsztatach MM nie jest jednoznaczne z rezygnacją lub odstąpieniem od Umowy i nie stanowi podstawy do zwrotu Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika zapłaconej ceny.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy lub ograniczenia techniczne Uczestnika z siecią Internet lub urządzeniem elektronicznym, z którego korzysta w trakcie transmisji Warsztatów MM za pośrednictwem Programu do wideokonferencji.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do niedostarczania w trakcie Warsztatów MM za pośrednictwem Programu do wideokonferencji treści, które mogłyby:
  1. spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie Programu do wideokonferencji;
  2. naruszać dobra osobiste osób trzecich lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
 13. O przyjęciu na Warsztaty MM decyduje kolejność przesłania Formularzy rejestracji, pod warunkiem zapłaty ceny.
 14. Uczestnicy otrzymają w formie wiadomości e-mail informację o udziale w Warsztatach MM oraz Regulamin.
 15. Po przesłaniu Formularza rejestracji, Organizator potwierdzi zawarcie Umowy poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Podmiotu zgłaszającego Uczestników.
 16. Organizator powiadomi Uczestnika w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w Formularzu rejestracji w terminie do 30 dni kalendarzowych przed terminem Warsztatów MM o szczegółach ich realizacji, w tym wskaże Program do wideokonferencji, za pośrednictwem którego będą transmitowane.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia w sytuacji, gdy liczba Uczestników przekroczy maksymalną liczbę określoną dla wybranych Warsztatów MM. Organizator prześle Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika oświadczenie o odstąpieniu w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w Formularzu rejestracji, a cena zostanie zwrócona w całości w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika (w przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji).

§ 3

Prawa i Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów MM w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym terminem ich rozpoczęcia w sytuacji braku minimalnej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania Warsztatów MM z przyczyn wskazanych w ust. 1, uiszczona cena zostanie w całości zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia odwołania Warsztatów MM, chyba że Organizator uzgodni inny termin ich realizacji z Podmiotem zgłaszającym Uczestnika. W przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji.

§ 4

Odstąpienie od Umowy

 1. Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem ma ustawowe prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatów, Konsument:
  1. wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora Umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe jeżeli Organizator wykonał w pełni Umowę.
  2. może zrezygnować z Warsztatów w trakcie ich trwania, Organizator zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę pomniejszoną o wynagrodzenie za część zajęć, w których wziął udział, z zastrzeżeniem §6.
 1. Podmiot zgłaszający Uczestnika może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem Warsztatów MM.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres: Kluczborska 5/28 01- 461 Warszawa lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: wojtek@meaningmakers.eu. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem może złożyć w dowolny sposób, umożliwiający Organizatorowi zapoznanie się z jego treścią. W szczególności oświadczenie to może być złożone na piśmie i wysłane na adres: Kluczborska 5/28 01-461 Warszawa lub wysłane w formie elektronicznej na adres email: wojtek@meaningmakers.eu.
 3. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu, Organizator zwróci Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika będącemu Konsumentem uiszczoną cenę w całości lub, w przypadku częściowego odstąpienia od Umowy, w części której odstąpienie dotyczy, z zastrzeżeniem ustępu 2 lit. b, na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika (w przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji).

§ 5

Gwarancja jakości

 1. Organizator udziela Podmiotom zgłaszającym Uczestnika gwarancji na jakość Warsztatów MM na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Podmiot zgłaszający Uczestnika lub Uczestnik przez niego upoważniony ma prawo w przypadku niezadowalającej jakości Warsztatów MM, w pierwszym dniu ich trwania i nie później niż w trakcie pierwszej przerwy, do rezygnacji z udziału w dalszej części Warsztatów MM.
 3. W celu złożenia skutecznej rezygnacji należy zgłosić ten fakt Organizatorowi lub osobie przez niego upoważnionej obecnej w trakcie Warsztatów, a następnie wypełnić i przekazać formularz, który dostępny będzie u wyżej wskazanych osób.
 4. W terminie 7 dni od dnia złożenia rezygnacji uiszczona cena zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika (w przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji).

§ 6

Reklamacje

 1. Podmiot zgłaszający Uczestnika ma prawo złożenia reklamacji w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności w przypadku:
  1. przeprowadzenia Warsztatów MM w sposób niezgodny z Umową;
  2. niedotrzymania określonego w Umowie terminu jej realizacji z winy Organizatora.
 1. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia Warsztatów MM lub od dnia, w którym Warsztaty MM miały się odbyć. Termin ten nie dotyczy Podmiotu zgłaszającego Uczestnika będącego Konsumentem.
 2. Reklamacja musi zawierać:
  1. imię i nazwisko Uczestnika oraz Podmiotu zgłaszającego Uczestnika;
  2. adres do korespondencji;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. uzasadnienie reklamacji;
  5. żądanie dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 3. Reklamację należy wnieść do Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres: Kluczborska 5/28 01-461 Warszawa bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: wojtek@meaningmakers.eu.  
 4. W razie uznania reklamacji, Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika przysługuje według jego żądania:
  1. częściowy lub całkowity zwrot ceny;
  2. ponowne uczestnictwo w Warsztatach MM lub szkoleniu stacjonarnym o tym samym zakresie w wybranym dostępnym terminie.
 5. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Organizator powiadomi  o sposobie dalszego postępowania, a informacja zostanie udzielona na adres do korespondencji wskazany w reklamacji.
 6. W razie nieustosunkowania się Organizatora do reklamacji złożonej przez w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za uwzględnioną, zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, że żądanie to zostało jednoznacznie wskazane.
 7. Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem może skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 7

Cena i Płatności

 1. Cena Warsztatów MM obejmuje:
  1. uczestnictwo w warsztatach online;
  2. materiały szkoleniowe;
  3. certyfikat uczestnictwa (Uczestnik otrzyma certyfikat wyłącznie w sytuacji, gdy będzie obecny w pełnym wymiarze czasu trwania Warsztatów MM).
 1. Informacja o cenie podawana na stronie Organizatora ma charakter wiążący od momentu przesłania do Organizatora przez Podmiot zgłaszający Uczestnika Formularza rejestracji.
 2. Cena podawana jest w walucie polskiej w wysokości netto i brutto.
 3. Podmiot zgłaszający Uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktury przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur oraz przesłanie wystawionej faktury drogą elektroniczną na adres e-mail Podmiotu zgłaszającego Uczestnika wskazany w Formularzu rejestracji.
 4. Podmiot zgłaszający Uczestnika uiszcza Cenę w drodze płatności elektronicznej lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: “PayU”).
 5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU. 
 6. W celu zapłaty ceny Podmiot zgłaszający Uczestnika zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayU. Po przejściu do formularza zapłaty należy wybrać bank, z którego ma zostać dokonana zapłata lub wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard).
 7. Płatność może nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Podmiot zgłaszający Uczestnika regulaminu wybranej formy płatności dostępnego w formularzu zapłaty PayU.
 8. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem karty płatniczej (Visa, Mastercard) każda transakcja jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU, autoryzacja może trwać pewien okres. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Umowa jest przekazywane do realizacji.
 9. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po przesłaniu Formularza rejestracji.

§ 8

Dane osobowe

 1. Organizator może rejestrować dźwięk oraz wizerunek Uczestników podczas przebiegu Warsztatów MM na potrzeby realizacji Umowy.
 2. Udział Uczestnika w Warsztatach MM jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie głosu oraz wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i przez okres 2 (dwóch) lat od dnia zakończenia Warsztatów MM.
 3. Organizator zastrzega, iż wizerunek Uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego wykorzystania nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 4. Administratorem Danych Osobowych (dalej: „ADO”) udostępnianych przez Uczestników i Podmiot zgłaszający Uczestnika jest Wojciech Mendyka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOJCIECH MENDYKA 1337 CONSULTING z siedzibą w Warszawie (gm. Bemowo), ul. Kluczborska nr 5, lok. 28, 01-461, NIP: 8951860114, REGON: 366091588.
 5. W sprawie danych osobowych należy kontaktować się z Wojciechem Mendyką za pośrednictwem e-mail: wojtek@meaningmakers.eu. 
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”), tj. zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu;
  2. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania Umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, opracowania relacji z Warsztatów MM oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 7. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. ADO nie będzie wykorzystywał zebranych danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 8. ADO przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie i w imieniu Organizatora oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. podmioty, które weryfikują prowadzenie rozliczeń finansowych, podwykonawcy).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia oraz uczestnictwa w Warsztatach MM.
 11. Uczestnikowi, którego dane osobowe dotyczą przysługują prawa do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, wydania kopii, usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Uczestnikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podejmowanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,  w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

§ 9

Własność intelektualna

 1. Materiały szkoleniowe wręczane, udostępniane oraz prezentowane Uczestnikom w związku z realizacją Warsztatów MM chronione są prawem autorskim. Ich powielanie, rozpowszechnianie i udostępnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest niedozwolone.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Warsztatów MM, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

§ 10

Zmiana regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.meaningmakers.eu lub w innym terminie wskazanym przez Organizatora.
 3. Do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.meaningmakers.eu. 

Regulamin do pobrania.